CENTRE DE RÉÉDUCATION KINEO

Eng Equipe vu Kinéen an Osteopathen déi spezialiséiert sinn an der Schwangerschaft an op Neigebuerener

An den nämmlechte Raimlechkeete kennt dir och zeréckgräifen op Seancen bei enger/engem Kiné dee spezialiséiert ass op Schwangerschaft a Gebuertshëllef. Och Neigebuerener ginn hei behandelt.
Eng Osteopathin déi an deem Beräich spezialiséiert ass mécht hei Consultatiounen.